Regulamin

Niniejszy regulamin z dnia 21.09.2018 określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.twojekologiczny.pl

Sprzedającym jest Atelier Zdrowia z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 87, posiadający NIP 6342731477.

Regulamin sklepu internetowego jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. )

Definicje

 1. Klient ( kupujący) to osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia
 2. Przedmiot transakcji to towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby prezentowana oferta była aktualna. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drogą telefoniczną lub mailową kupującego o braku w asortymencie zamówionego przez kupującego towaru.
 3. Towar – rzecz, której dotyczy umowa sprzedaży.
 4. Umowa sprzedaży to w rozumieniu Kodeksu Cywilnego umowa zwierana między sprzedającym a kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( telefonicznie lub mailowo).
 5. Sklep internetowy serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojekologiczny.pl za pośrednictwem, którego klient może dokonać zakupu.
 6. Strona to sprzedający i kupujący.
 7. Strona sklepu internetowego to każda strona lub podstrona znajdująca się pod adresem www.twojekologiczny.pl
 8. Zamówienie to oświadczenie woli klienta określające ilość i rodzaj produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży z pośrednictwem sklepu internetowego.

Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.twojekologiczny.pl prowadzi sprzedaż detaliczną z pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, z odpowiednio długim terminem do spożycia, oryginalnie zapakowane, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub mailowo.
 3. Zamówienia internetowe i mailowe można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać wyłącznie w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
 4. Zamówienie jest skuteczne jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy dane są niekompletne sprzedający skontaktuje się z kupującym. Jeśli jednak kontakt nie będzie możliwy sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 6. W trakcie składania zamówienia kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania niezbędnego do realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login to podany przez niego adres e-mail. Hasło natomiast jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedawcy i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Klient po złożeniu skutecznego zamówienia otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności szybkim przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 10. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany jeżeli zamówiony przez niego towar jest niedostępny lub jego ilość posiadana w danym momencie przez sprzedającego jest mniejsza niż zamówiona przez klienta.

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia bądź podany mailowo lub telefonicznie.
 2. Towar dostarczany jest przez wyspecjalizowaną firmę kurierską lub jeżeli klient wybrał opcję „odbiór osobisty” będzie do odbioru w siedzibie sklepu.
 3. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu płatności (płatność przelewem lub płatność przy odbiorze).
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.

Formy płatności i dostawy

 1. Na każdy sprzedawany towar wystawiany jest paragon oraz na życzenie klienta faktura zakupu.
 2. Płatność z zakupiony towar może nastąpić przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem systemy płatności elektronicznej (przelewy24) lub za pobraniem.
 3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dopuszczalna jest jednakże wysyłka poza granice Polski, w takim przypadku klient ma obowiązek skontaktować się ze sprzedawcą w celu ustalenia kosztów przesyłki.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Zwroty i reklamacje

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
  Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada z koszty związane z takimi przesyłkami.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie internetowej sklepu i stanowi integralną część umowy zawieranej z klientem.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych (Dz. U. 2000 nr 22 poz. ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach konsumenckich oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem, a klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Ne 43 poz. 296 ze zm.).

Załącznik 1
Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy